Infotheek

Onderstaande is een opsomming van websites waar allerlei informatie te vinden is om verder te komen in de wereld van de ZORG.

Allereerst is het belangrijk dat u weet welke zorg u kunt krijgen, hiervoor moet u weten welk zorgzwaartepakket u krijgt;

Zorgzwaartepakket

Wat is het Zorgzwaartepakket? Het Zorgzwaartepakket of ZZP dient als oplossing voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, Stichting Zelo heeft ook deze status.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Meerkosten.nl

U kunt deze aftrekpost gebruiken als uw ernstig gehandicapte kind, broer, zus of iemand van wie u de mentor of curator bent normaal gesproken in een zorginstelling woont, maar regelmatig bij u logeert. Er geldt geen drempel.

Solliciteren met een beperking – Hoe doe je dat?

Een sollicitatie met een chronische ziekte, handicap of beperking? Lees hier onze tips voor het maken van een cv, sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek.

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven

LVOI is een belangenvereniging voor alle ouderinitiatieven in Nederland

Omdat…….

  • kennisdelen beter kan waardoor het minder moeite en tijd kost. Veel mensen waren opnieuw het wiel aan het uitvinden. Streven is een brug te ontwikkelen, die de vragen & kennis makkelijker bij elkaar brengt.
  • we willen leren van elkaar, samen sterk, onze belangen gezamenlijk behartigen

Veel gestelde vragen over de WLZ en uitleg over soorten van zorg.

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet. (voor 18 levensjaar regelen is makkelijker in de procedure)

Project KIEWIE is ontwikkeld door Stichting Zelo, om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met mensen met een beperking.

Optimale zorg en regie in eigen handen

EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), hun ouders, familie en mantelzorgers. We streven naar een optimale zorg voor mensen met EMB. EMB Nederland wil ook de positie van ouders van kinderen met EMB versterken door ze in staat te stellen de regie in eigen handen te nemen en eigen keuzes te kunnen maken in de zorg voor hun kind.

De aftrek van zorgkosten.

Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen?

Het opzetten van een kleinschalige woonvorm of zorgboerderij vraagt durf, inzet en kennis.

Niet alleen over het bijeen zoeken van de juiste deelnemers. Maar ook over wie de zorg kan leveren. Of welk (type) gebouw geschikt is. Niet ieder gebouw of bouwplan is geschikt voor uw doel. Bij lichamelijke handicaps zijn veel aanpassingen nodig.

Wanneer heb ik recht op Wajong?

U heeft recht op Wajong als u voor uw 18e of tijdens uw studie een ziekte of handicap heeft gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat u nooit meer kunt werken.

Leveringsvormen (instelling, V.P.T, MPT en PGB)

Verzekerden met een indicatie voor Wlz-zorg hoeven niet per se in een instelling te gaan wonen om de zorg te krijgen. Zij kunnen er ook voor kiezen om de zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) of de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze mogelijkheden worden leveringsvormen genoemd.

Wet maatschappelijke ondersteuning. (Wmo)

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning. (Wmo).

Bent u zelf gehandicapt of iemand in uw directe omgeving?

Op deze pagina vind u álles over handicaps.

Toolkit Wonen

Wanneer je als (jong) volwassene niet in staat bent zelfstandig te wonen, kan wonen in een ouder- of wooninitiatief de oplossing zijn. De zorg in het ouder-/wooninitiatief kan worden betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb).

In beleid en regels vindt u beleidsregels,

circulaires, nadere regels, tarieven, prestaties en formulieren van de NZa.
Ook treft u hier informatie over de AWBZ, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en een link naar de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

De Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind.

Het Oranje Fonds is een Nederlandse stichting te Utrecht die aan stichtingen en verenigingen financiële middelen verstrekt ter versterking van de sociale kant van de samenleving.

Een belangrijke taak van het zorgkantoor is om u als cliënt te ondersteunen bij uw Wlz-zorg.

Dit doen wij onder andere door u als betrokkene bij de Wlz, (toekomstige) cliënt of geïnteresseerde informatie te geven over de Wlz. Ook kunt bij ons terecht met al uw vragen over de Wlz. Bijvoorbeeld over hoe het werkt in de Wlz, hoe u in aanmerking komt voor Wlz-zorg of bij welke zorgaanbieders in onze regio u terecht kunt voor Wlz-zorg in natura.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig?

Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wilt u weten wat iets gemiddeld kost?

Dit kunt u opzoeken op de site van het NIBUD.
Zorgkosten: wie betaalt wat?